Aan: de culturele verenigingen en stichtingen 
in de gemeente DFM

Datum: 2 oktober 2019
Onderwerp: evaluatie cultuurbeleid

Geachte heer, mevrouw,

De gemeente werkt momenteel aan een evaluatie van de kadernota cultuur. De nota Samenspel dateert uit 2014. De gemeente wil de resultaten van het beleid in beeld brengen en op basis daarvan ook bepalen welke nieuwe beleidsaccenten nodig zijn. Inmiddels is bureauonderzoek gedaan en zijn gesprekken gevoerd met het Cultuurplein De Fryske Marren, Bibliotheken Mar en Fean, It Toanhûs en Erfgoed, Natuur en Landschap (Museum Joure, Mar en Klif en Groen Doen).
Graag leggen wij ook u als culturele vereniging en/of stichting enkele vragen voor zodat we de uitkomsten kunnen betrekken bij de evaluatie.

Voorlopige uitkomsten evaluatie en verkenning nieuwe beleidsaccenten
Het beleidskader cultuur Samenspel is een werkbaar document gebleken voor de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid. Visie, missie en doelen zijn helder en de drie samenhangende programmalijnen (Actief De Friese Meren, Grutsk op De Friese Meren en Samen De Friese Meren) geven richting. Er zijn concrete slagen gemaakt in het vastleggen en bespreken van prestatieafspraken met de grote culturele instellingen en de afstemming en samenwerking binnen het culturele veld is versterkt. Positieve energie was er in 2018, het jaar van de Culturele Hoofdstad van Europa. In heel Fryslân vonden bijzondere culturele activiteiten plaats en werden inwoners en bezoekers geraakt door wat ze zagen, hoorden en beleefden. 
Een zwak punt was het ontbreken van ambtelijke inzet waardoor er weinig interactie was met het culturele veld op de strategische beleidsontwikkeling, overkoepelende thema’s en de verbinding met andere beleidsdomeinen. Er is alleen in 2015 een uitvoeringsprogramma gemaakt, ontbrak in andere jaren een prioritering van werkzaamheden en was er (te) weinig overleg met het culturele veld. Daarnaast zorgden de forse bezuinigingen op cultuur uit 2013 voor het stijgen van tarieven en het wegvallen van bijzonder cultureel aanbod met een negatief effect op de levendigheid binnen de gemeente. Het ontbreken van een accommodatiebeleid zorgde voor een moeizame relatie met het culturele veld en met name de culturele verenigingen.
Bij de uitvoering van het beleid dient naast de instrumentele waarde voldoende aandacht te zijn voor de intrinsieke waarde van cultuur, dat wil zeggen het belang van cultuur voor levensgeluk en een goede mienskip. Het behoud van een pluriforme en rijke culturele infrastructuur in De Fryske Marren is daarvoor van groot belang. Ook mag volgens de instellingen de culturele ambitie van de gemeente wel wat moderner en flitsender zijn.

Vooralsnog denken we aan de volgende beleidsaccenten voor de nieuwe cultuurnota:

  • In co-creatie met inwoners en andere betrokkenen in de gemeente DFM zorgdragen voor de realisatie van het accommodatiebeleid samenlevingszaken (waarvan cultuur een onderdeel is). Dit traject is inmiddels in gang gezet met een startnotitie voor de gemeenteraad.
  • Betekenis en rol Cultuurplein De Fryske Marren richting culturele veld en gemeente nader invullen. Bij de uitwerking onderzoeken we ook de meerwaarde en mogelijkheden voor het onderbrengen van het budget culturele activiteiten bij het Cultuurplein alsmede de werking van de regeling zelf.
  • Verkennen van de interesse voor en mogelijkheden van een culturele uitdag De Fryske Marren.
  • Aanwijzen van een ‘culturele motor’ om het enthousiasme en ontwikkeling van het culturele hoofdstad jaar te continueren en zorg te dragen voor vernieuwing.
  • Actiever benutten van cultuur in andere beleidsdomeinen waaronder sociaal domein (positieve gezondheid, participatie en persoonlijke ontwikkeling), recreatie (cultuurtoerisme) en economie (vestigingsklimaat en innovatie).

Drie vragen
1. Herkent u de uitkomsten van de evaluatie?
2. Onderschrijft u de nieuwe beleidsaccenten zoals hierboven beschreven?
3. Zijn er andere punten die u in het kader van de evaluatie van het cultuurbeleid wilt melden?

Reactie
De gemeente wil de evaluatie van de kadernota nog dit jaar afronden.
Wij verzoeken u dan ook om vóór 21 oktober a.s. uw antwoorden aan ons door te geven. 
Dit kunt u doen door een mail te sturen naar de nieuwe beleidsmedewerker cultuur Julia Tomasoa via het mailadres j.tomasoa@defryskemarren.nl.

In gesprek
Mede op basis van de uitkomsten van de evaluatie en een nadere uitwerking van de nieuwe beleidsaccenten zal de gemeente in 2020 een geactualiseerde kadernota cultuur vaststellen. In het voorjaar van 2020 organiseren we voor het brede culturele veld een bijeenkomst om hierover met ons in gesprek te gaan.

Met vriendelijke groet,

Ebrien den Engelsman,
Beleidsmedewerker cultuur a.i.

Julia Tomasoa
Beleidsmedewerker cultuur