Toanielferiening Snypsnaren is in frysktalich amateur toanielselskip ut Aldemardum. Wy sykje in nije regisseur, dy kommende winter mei us repetearje wol. Om dernei tegearre sa rûn de Krokusfakânsje yn ùs MFC It Klif in moai stik opfiere te kinne foar us trou publyk van trije kear 160 minsken. (Fan jong oant âld).

Wy sykje in energyke regisseur (m/f) dy alle toutsjes yn hânnen had én dy iepen stiet foar nije ùtdagingen.

De measte spilers ha in soad erfaring en binne dus wol wat went!!

Hast do tiid kommende winter en liket it dy leuk om ien kear yn’e wike gesellich mei ùs te repertearjen (wy hâlde fan oanpakke, maar ek fan bier en wyn!) reagear dan mar rap.

Dat kin fia 05-54294726 of hlandsheer@gmail.com.

Dan planne wy foar de simmerfakânsje in gesprek mei inoar!

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Verwijder formulierPost comment