Op verzoek van gemeente De Fryske Marren heeft het Cultuurplein in het voorjaar 2017 advies uitgebracht over een aanpassing van de subsidieregeling voor de amateursector. De ambtenaren hebben de huidige regeling naast het advies van het Cultuurplein gelegd met de bedoeling het advies als uitgangspunt mee te nemen in de nieuwe versie van de regeling. Vervolgens is de regeling herschreven met daarbij in acht nemend de gemeentelijke systematiek. In de nieuwe regeling is het advies van het Cultuurplein vrijwel volledig doorgevoerd.

De voor 2018 geldende regeling omvat 4 onderdelen (4 hoofdstukken)

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 2 Stimuleringssubsidie Culturele Activiteiten
Deze subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen, collectieven, werkgroepen of individuen die zelf een bijdrage leveren aan het culturele leven in de gemeente d.m.v. culturele activiteiten. Een aanvraag kan meerdere activiteiten omvatten.
De subsidie kan worden aangevraagd 2, dan wel uiterlijk 13 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten.
Per aanvraag wordt maximaal een bedrag van € 2000 uitgekeerd. Als bij de activiteit sprake is van een verbinding met andere culturele organisaties met ouderen, jeugd of recreatie en toerisme of de inclusieve samenleving is het max. bedrag € 2500.
Het subsidieplafond voor deze regeling is € 28000 per jaar

Hoofdstuk 3 Programmering Culturele activiteiten
Deze subsidie wordt verstrekt voor de programmering van een samenhangend geheel van culturele activiteiten die door anderen worden verzorgd. De organisatie houdt zich bezig met de programmering en niet met de culturele activiteit zelf. De activiteiten moeten bijdragen aan de doelstellingen zoals verwoord in de kadernota cultuur.
Het gaat hier dus om organisaties die met een seizoen/programma en een seizoen-begroting werken. Bij de indiening van de aanvraag is hiermee gerekend: de subsidie kan worden aangevraagd tussen 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft en uiterlijk 1 oktober van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.
Per aanvraag is het maximum bedrag € 4000, het subsidie plafond is € 28000 per jaar.
Wanneer dit bedrag niet geheel wordt uitgekeerd wordt het restant ingezet voor aanvragen van hoofdstuk 2 Stimulering Culturele Activiteiten.

Hoofdstuk 4 Samenwerking Culturele Organisaties
Deze subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan kennisuitwisseling en afstemming binnen het Culturele veld (zoals beschreven in de Kadernota Cultuur).
Deze subsidie wordt verstrekt aan de netwerkorganisatie Cultuurplein De Fryske Marren inclusief de daaronder vallende werkgroepen/deelgebieden op basis van een ingediend jaarplan. De subsidie bedraagt maximaal € 5000 per jaar.

Het College van B&W heeft per 1 juli 2017 het besluit genomen om deze nieuwe regeling te hanteren voor het jaar 2018. Deze versie wordt dan ook geëvalueerd echter wel met dien verstande dat de regeling niet elk jaar kan worden aangepast.

Reactie Cultuurplein: Dit is een sympathiek voorstel van de gemeente. Het betekent meer flexibiliteit voor de aanvragers. Er is rekening gehouden met wat er van belang is voor de aanvragers wat de aanvraagtermijnen betreft. De nadruk ligt op het stimuleren en ondersteunen van de uitvoering van vernieuwende culturele activiteiten.
Voor de gemeente betekent het dat zij het hele jaar door subsidie-aanvragen moet beoordelen en toekennen.
Het Cultuurplein is van mening dat de subsidieregeling dienstbaar moet zijn aan de gebruikers. In die zin hebben we de vraag gesteld om te bekijken of de gebruikers-vriendelijkheid nog verder kan worden verbeterd.

Voorstel van het Cultuurplein: Jaarlijks op 1 oktober bekijken hoeveel geld van het subsidiebudget van € 68.000 dat jaar niet besteed wordt. Wellicht een rol voor het Cultuurplein om actief te stimuleren om gezamenlijk als cultureel veld met activiteiten te komen (zie bijv. uitkomsten inspirerende avond op 31 mei jl.).

Lees hier meer over subsidieverlening in gemeente De Fryske Marren.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Verwijder formulierPost comment